Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 13 2017

pelikan18
9148 db31 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey via100suns 100suns
pelikan18

February 28 2017

pelikan18
... że trzeba się najpierw nauczyć upadać, a potem chodzić; że zawsze istnieje stopień niższy od najniższego i wyższy od najwyższego; że lepiej poruszać świat, niż pozwalać, żeby on poruszał Tobą; że można być olbrzymem z duszą karła i odwrotnie...
— Albert Espinosa
Reposted fromte-quiero te-quiero via100suns 100suns

July 03 2015

pelikan18
8754 14d4 390
Reposted fromnathaliestriker nathaliestriker viasatyra satyra

June 29 2015

pelikan18
Reposted frompischus pischus vianoisetales noisetales

June 25 2015

pelikan18
4249 6966 390
Reposted fromzciach zciach vianoisetales noisetales

June 24 2015

pelikan18
Miałam być doskonała. Miałam umieć usunąć się w cień i niczego nie wymagać. Miałam nie płakać. Nie żądać. Cieszyć się chwilą. Mało mówić. Dużo się śmiać.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viairmelin irmelin
pelikan18
0829 f614 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viairmelin irmelin
pelikan18
8916 e75f 390
Reposted fromiamstrong iamstrong viairmelin irmelin
pelikan18
Reposted fromweightless weightless viaowieczkowa owieczkowa

June 23 2015

pelikan18
2343 13c8 390
Reposted fromnumbereight numbereight vianoisetales noisetales
pelikan18
2227 eabd 390
Reposted fromsquirrling squirrling vianoisetales noisetales

June 21 2015

pelikan18
1315 30e0 390
Reposted frommartynkowa martynkowa viairmelin irmelin
pelikan18
0504 734e 390
Reposted frommiss-underwater miss-underwater viasatyra satyra
pelikan18
0894 60ce 390
Reposted fromgabrielawodiczko gabrielawodiczko viasatyra satyra
pelikan18
8175 b93d
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viasatyra satyra
pelikan18
2188 24cb 390
Reposted frombalinesa balinesa viasatyra satyra
pelikan18
5274 f4fa 390
Reposted fromrainbowarrior rainbowarrior viasatyra satyra
pelikan18
7327 df5f 390
Reposted frommartynkowa martynkowa viasatyra satyra
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl